Published News » News

CHUNG CU CT2 LINH DAM, HA NOI Dia chi: Chung cu CT2, Linh Dam, Ha Noi Dien tich: 80 m2, 2 phong ngu (ban giao chua co san go va tran thach cao) Thoi gian thi cong: 1 thang Chi phi thi cong phan noi that: 250 trieu Nam 2019, chung toi co dip thiet ke va thi cong can ho chung cu CT2 Linh Dam, hien trang ban giao tho, chua co tran thach cao, san go. Can ho ban giao tho, nhung chi voi goi thiet ke thi cong 250 trieu, can ho da duoc lap dat day du, bao gom san go, tran thach cao, den, do go, giay dan tuong, rem cua, do go noi that, ngoi nha hoan toan thay doi ve gia tri su dung va tham my. Tren day la hinh anh thuc te, va chi phi thi cong chi tiet can ho CT2 Linh Dam 80m2 do Moivaonhatoi thiet ke va thi cong nam 2019. Cac ban muon lam dep cho can nha cua minh, hay lien he voi chung toi de co bao gia, va chat luong thi cong tot nhat.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Thang may gia dinh Cibeslift nhap khau kich thuoc nho chi tu 1,2 m Chat luong cuoc song ngay cang nang cao, lap dat thang may gia dinh tai cac biet thu khong con la dieu moi la. Tuy nhien, viec lap dat thang may vao biet thu luon luon bi han che. Boi kich thuoc khong gian du tru can co cho viec lap dat thang may. Cac san pham tren thi truong hien nay yeu cau cac gia dinh can phai du tru khong gian lap dat tuong doi lon. Thong thuong thang may gia dinh kich thuoc yeu cau it nhat tu 1.4×1.4m tro len, dieu nay khien cho gia dinh co kich thuoc khong gian du tru nho danh phai quen di viec lap dat trong nha. Vay chung ta phai lam cach nao de co the lap dat cac loai thang may gia dinh mini loai nho nhat trong mot pham vi khong gian han hep day? Cac mau san pham cua Cibeslift nhap khau hoan toan tu Thuy Dien. Co the lam cho kich co toi thieu san pham cho biet thu gia dinh chi con 1 met vuong. Loai thang may gia dinh mini thuong co dien tich nho, dien tich chiem cho khoang 1.2*0.9m. Ky thuat truyen dong truc vit kieu moi bao dam ty le su dung khong gian dat den khoang 70%. Dieu nay da mang den hy vong moi cho nhung gia dinh muon lap dat voi khong gian nho hep.
Sort News